Załóż bezpłatne konto
POTRZEBUJESZ POMOCY?
ZADZWOŃ 500 130 180

Regulamin

REGULAMIN serwis Tani-Kurierzy.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. PHU Marmix.pl z siedzibą na ul.I MAJA 6, 68-120 Iłowa – zwany jest dalej Operatorem.
  Operator świadczy usługi polegające na udostępnieniu, za pośrednictwem strony internetowej Tani-Kurierzy.pl usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Przewoźnika.
 2. Klient – podmiot zlecający Operatorowi wykonanie Usługi. Klientem może być Nadawca, Odbiorca albo osoba trzecia zwana Zleceniodawcą. Klient przed wykonaniem zlecenia Usługi może się zarejestrować na stronie tani-kurierzy.pl dzięki czemu będzie miał dostęp do funkcjonalności serwisu W zwrotnym e-mailu od Operatora Klient otrzymuje hasło dostępu do swojego konta i od tej pory może korzystać z narzędzi pozwalających na zamówienie Usług.
 3. Zleceniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, identyfikująca się prawidłowymi danymi: imię, nazwisko, adres, pesel albo nazwa firmy, adres rejestrowy, nip, udzielająca Zleceniobiorcy zlecenia na świadczenie usługi spedycyjnej; 
 4. Usługa kurierska – usługa wykonywana przez Przewoźnika, polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek innych niż pocztowe.
 5. Usługa przewozowa – usługa wykonywana przez Przewoźnika, polegająca na przewozie rzeczy od Nadawcy do Odbiorcy, Adresata.
 6. Przesyłka – rzeczy opatrzone adresem, opakowane, przyjęte przez Przewoźnika do przewozu i doręczenia Odbiorcy - adresatowi, na podstawie dokumentu lub Listu przewozowego.
 7. Dokumenty przewozowe - dokument wydrukowany z systemu Tani-Kurierzy.pl na którym kurier potwierdza odbiór przesyłki. Dokument stanowi dowód nadania przesyłki oraz ewentualnej reklamacji.
 8. Przewoźnik – wyspecjalizowane, zewnętrzne firmy kurierskie DHL, DPD, K-EX, UPS i Raben, funkcjonująca zgodnie
  z własnymi regulaminami i podstawami prawnymi wymienionymi w § 2 niniejszego Regulaminu. Wykaz Przewoźników, z którymi współpracuje Operator jest dostępny na stronie Tani-Kurierzy.pl

 

 

 

§ 2
Zamawianie usługi


1. Zamawianie przez Klientów Usług jest dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Zmówienie złożone w dni robocze do godziny 11:00 ( w zależności od wybranej firmy kurierskiej) będą realizowane jeszcze tego samego dnia lub w terminie ustalonym przez nadawcę w formularzu zamówienia.
Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie Tani-Kurierzy.pl

Aby przesyłka została odebrana przez kuriera, należy przygotować dokumenty przewozowe oraz prawidłowo ją zabezpieczyć.
3. Operator wysyła, do Klienta, potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z dokumentami przewozowymi zaraz po zaksięgowaniu wpłaty za dana usługę.
4. Wysłanie zamówienie do przewoźnika są weryfikowane i realizowane według możliwości serwisowych przewoźnika.
5. Zlecenie wykonania Usługi przez Operatora jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień regulaminów Przewoźników, z którymi współpracuje Operator a ich wykaz dostępny jest na stronie internetowej tani-kurierzy.pl
6. Obowiązkiem Nadawcy/Zleceniodawcy jest prawidłowe wypełnienie formularza na stronie Tani-Kurierzy.pl lub innego dokumentu zlecającego Operatorowi wykonanie Usługi, a w szczególności podanie następujących danych:
a. dane identyfikacyjne Nadawcy: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres i ewentualnie numer telefonu i adres e-mail.
b. dane identyfikacyjne Odbiorcy: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres i ewentualnie numer telefonu i adres e-mail.
c. kwota pobrania
Zwrot pobrania w serwisie następuję na konto podane podczas zamawiania usługi pobrania, operator przekazuje zwrot pobrania w terminie:
GEIS – zwrot następuje do 12 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki,
DPD - DPD zwraca do Tani-Kurierzy.pl pobrania czwartego dnia roboczego w tygodniu następnym od dnia doręczenia przesyłki, dyspozycja przelewu z strony Tani-Kurierzy.pl jest wykonana w następnym dniu roboczym.
UPS – 9 dni roboczych od daty przekazania pieniędzy kurierowi, doręczenia przesyłki
DHL - 9 dni roboczych od daty przekazania pieniędzy kurierowi, doręczenia przesyłki
d. ubezpieczenie przesyłki przesyłki,
e. waga przesyłki wymiary przesyłki
7. Obowiązkiem Nadawcy jest wydrukowanie otrzymanych od Operatora Dokumentów Przewozowych:
8. Obowiązkiem Przewoźnika jest odebranie od Klienta – Nadawcy Przesyłki, razem z etykietą przewozową oraz protokołem przekazania paczki i wykonanie Usługi pocztowej, kurierskiej lub przewozowej zgodnie z danymi identyfikacyjnymi podanymi w dokumentach przewozowych.
9. Operator nie odpowiada za przesyłki wysłane na innych dokumentach przewozowych niż te wygenerowane z systemu Tani-Kurierzy.pl
10. W przypadku, gdy zgodnie ze złożonym zleceniem kurier DPD Polska, GEIS, UPS, DHL lub RABEN stawi się po odbiór przesyłki, a ona nie zostanie przekazana do przewozu ze względu na brak listu przewozowego, bądź jej opakowanie będzie niezgodne z wymaganiami przewoźnika  zostanie naliczona dopłata za pusty podjazd: Firma FedEx  18,45 brutt pozostałe firmy jest to koszt 15,00 zł brutto. Kwota ta jest odliczana o zwrotu kosztów za przesyłkę nie odebraną lub w przypadku ponownego zamówienia kuriera zostaje wysłany link do płatności na kwotę 16 zł brutto. Po zaksięgowaniu wpłaty zostaje ponownie zamówiony kurier po odbiór przesyłki.
11. Jeśli zlecone zamówienie kuriera jest anulowane z winy nadającego ( źle wyceniona przesyłka, niewłaściwe opakowanie, rezygnacja itp...) pobierana jest opłata tytułem prowizji - kwota 3 %. 
12. Zwrot za anulowaną przesyłkę zlecany jest na konto zleceniodawcy w ciągu 30 dni od daty anulowania przesyłki .
13. Przewoźnikowi przysługuje prawo do weryfikacji wagi i rozmiarów przesyłki jak również określania czy paczka została sklasyfikowana jako paczka standardowa czy też niestandardowa (według założeń przewoźnika). Niezgodność tych danych z informacjami podanymi przez Nadawcę stanowi podstawę do naliczenia opłat.
14. Zwrot do nadawcy niedostarczonej przesyłki z powodu odmowy przyjęcia paczki przez odbiorcę lub błędny adres odbiorcy - płatny 100% kosztów przesyłki ( obciążony zostanie klient).
15. Przeadresowanie przesyłki  - płatny 100% kosztów przesyłki ( obciążony zostanie klient).

§ 3
Warunki przyjęcia przesyłki

1. Klient odpowiada za obowiązki Nadawcy.
2. Przyjęcie przesyłki od nadawcy odbywa się na podstawie czytelnie wydrukowanego listu przewozowego, dostępnego po skonfigurowaniu przesyłki w Systemie Transakcyjnym. Potwierdzeniem odbioru przesyłki przez Przewoźnika jest podpisany przez kuriera Protokół Przekazania Przesyłki. Przy wypisywaniu listu ręcznego należy zwrócić uwagę na dane wpisywane prze kuriera, np. czy dane nadawcy i odbiorcy, kwota pobrania bądź nr rachunku są wpisane poprawnie.
3. Nadawca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki; posiadać oznakowania świadczące o specjalnym charakterze przesyłki takie jak: „ostrożnie szkło”, „góra/dół”
4. Przewoźnik może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania.
5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania.
6. W przypadku podejrzenia, że przemieszczanie Przesyłki może spowodować uszkodzenie innych przesyłek, mienia Operatora lub Przewoźnika, Operator lub Przewoźnik może zażądać jej otwarcia przez Nadawcę, a w przypadku gdy wezwanie Nadawcy do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, Operator we współpracy z Przewoźnikiem może zabezpieczyć przesyłkę na koszt Nadawcy w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewozu.
7. Wszelkie przesyłki odebrane od Nadawcy przez przewoźnika są weryfikowane, na podstawie otrzymanej Faktury od Przewoźnika, z informacjami zawartymi na liście przewozowym.
 

Firmy kurierskie DHL, UPS, K-EX oraz DPD dokonują weryfikacji przesyłki na dwóch etapach:
1) etap Kurier odbierając przesyłkę powinien sprawdzić ją pod względem pakowania, i gabarytów
2) etap W magazynach i sortowniach dział kontroli układa przesyłki na wadze oraz przy wzorcu wielkości i wychwytuję niezgodne przesyłki.
W przypadku wykrycia przesyłki niezgodnej ze złożonym zleceniem wystąpi konieczność opłacenia dodatkowych kosztów.
Kosztami tymi są:
a) Koszty dokonania weryfikacji 10 zł netto
b) Koszty wysyłki paczki zgodnej z rzeczywistością - wg cennika

W przypadku podania nieprawdziwych danych dotyczących wagi, wymiarów, zawartości oraz sposobu opakowania przesyłki oraz innych dodatkowych kosztów, Nadawca/Zleceniodawca uprawnia operatora do wystawienia dodatkowej Faktury VAT na kwotę wynikającą z różnicy cenowej pomiędzy faktyczną ceną za przesyłkę a ceną zapłaconą przez Nadawcę. W przypadku nieopłacenia przez klienta dodatkowej Faktury we wskazanym terminie, Zleceniobiorca ma prawo do wstrzymania świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy, zablokowania jego dostępu do konta oraz zaliczenia na poczet przeterminowanych płatności wysokości pobrań (COD) Jemu należnych, a w sytuacjach skrajnych naliczenia odsetek z tytułu nieterminowych płatności.

Czas weryfikacji od momentu nadania przesyłki do 6 miesięcy.

§ 4
Ogólne Warunki świadczenia usług:

1. DPD Warunki doręczenia przesyłki określa  Regulamin Przewoznika www.dpd.com.pl

2. K-EX www.k-ex.pl/pdf/express/regulamin.pdf

3. UPS - http://www.ups.com/media/pl/terms_carriage_pl.pdf

4. DHL - http://www.dhl.com.pl/pl/express/wyslij_przesylke/informacje_dodatkowe/terms_conditions.html

 

5. RABEN - http://polska.raben-group.com/fileadmin/user_upload/pl/Regulaminy/3._Regulamin_swiadczenia_uslug_tekst_jednolity_01.07.11.pdf

6. GEIS - POBIERZ REGULAMIN GEIS

§ 5
Wyłączenia Przesyłek i rzeczy z przewozu przewoźnika

ZOBACZ LISTĘ TOWARÓW ZABRONIONYCH

§ 6

Wynagrodzenie i opłaty

1. Wysokość wynagrodzenia należnego dla Operatora za Usługi ustalana jest według Cennika dostępnego w siedzibie Operatora oraz na stronie internetowej www.tani-kurierzy.pl
W przypadku umów stałej współpracy ceny mogą być określone w odrębnej umowie.
2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Cenniku.
3. Płatności przelewem następują zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy stałej współpracy, na podstawie faktur VAT z uwzględnieniem ustalonego okresu rozliczeniowego.
4. Faktury wysyłane są do klienta drogą elektroniczną raz w miesiącu i jest to faktura zbiorcza za cały miesiąc rozliczeniowy.
5. Operator preferuje rozliczenia płatności w formie transakcji kartą kredytową i e-przelewem dokonywane za pośrednictwem serwisu tpay.com Przy wybraniu w serwisie  tpay.com płatności poprzez przelew/przekaz bankowy
6. Operator w przypadku braku terminowego regulowania należności z tytułu świadczonych usług na rzecz Klienta wzywa Klienta pisemnie do zapłaty określając w wezwaniu termin realizacji zobowiązania. Wysokość opłaty za wezwanie to 12,30 zł.
7. Operator, zastrzega sobie prawo do kompensaty przysługującej mu należności ze środkami pieniężnymi będącymi w posiadaniu Operatora, w szczególności z tytułu usługi COD. 
8. Klient - Nadawca, który wskazał jako płatnika Odbiorcę przesyłki, który nie ma podpisanej umowy stałej współpracy z Operatorem, ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu odmowy zapłaty przez Odbiorcę. W przypadku braku zapłaty przez Odbiorcę obowiązek zapłaty spoczywa na Kliencie - Nadawcy.
9. Klientowi nie przysługuje prawo do potrącania jego wierzytelności z wierzytelnościami Operatora oraz przenoszenia ich na rzecz osób trzecich.

 


§ 7
Odpowiedzialność Operatora

1. Odpowiedzialność Operatora za niewykonanie Usługi ograniczona jest do prawidłowego przekazania zlecenia Przewoźnikowi, w ramach niniejszego Regulaminu.
2. Za utratę, ubytek, uszkodzenie lub nieterminowe dostarczenie Przesyłki od momentu przyjęcia jej do przewozu przez Przewoźnika od Klienta do momentu wydania Przesyłki Odbiorcy odpowiada Przewoźnik.
3. Warunki i zasady uznania czy Usługa w części dotyczącej Przewoźnika została wykonana należycie są określone w Regulaminie Przewoźnika dostępny na stronach przewoźników DPD, K-EX, DHL, UPS
4. Operator nie odpowiada za straty materialne wynikłe z powodu nieodebrania lub niedostarczenia przesyłki w terminie.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialnością za przesyłki wysłane na innych listach niż te wygenerowane z systemu tani-kurierzy.pl a zwłaszcza gdy nadawca nie dopilnuje aby dane, które zostały wpisane zgodnie ze zleceniem złożonym w formularzu zamówień na stronie tani-kurierzy.pl zgadzały się z dokumentacją.
Koszt wypisania listu ręcznego: DPD, UPS, DHL - koszt wypisania listu ręcznego 15 zł brutto 

§ 8
Ubezpieczenie

1. Warunki umowy ubezpieczenia Przewoźnika są dostępne na stronie firm kurierskich
DHL, DPD, K-EX, UPS i RABEN.
2. Każda przesyłka jest ubezpieczona w cenie paczki
- do kwoty 1000 zł dotyczy DPD,
- K-EX ubezpieczenie do 100 zł w cenie usługi
- DHL – ubezpieczenie do 500 zł w cenie
- UPS – ubezpieczenie do 323 zł
3. Wartości ewentualnego odszkodowania dla Klienta za ubytek lub uszkodzenie Przesyłek ustalana jest na podstawie regulaminu Przewoźnika.
4. Wysokość odszkodowania za ubytek lub uszkodzenie Przesyłek zgłoszonych do ubezpieczenia nie może przekraczać zwykłej wartości rzeczy zawartych w przesyłce.
5. W przypadku uszkodzenia Przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się wartości uszkodzonej rzeczy.

§ 9
Reklamacje i likwidacja przesyłek

1. Uprawnionym do składania reklamacji jest Nadawca Odbiorca lub Operator.
2. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług Operatora
są przyjmowane w siedzibie Operatora i drogą elektroniczną na adres info@tanikurierzy.pl
3. Reklamacje związane z nienależytym wykonaniem Usług Operatora realizowanych przez Przewoźnika, czyli od momentu odbioru przesyłki od Klienta rozpatrywane są przez Przewoźnika, zgodnie z jego regulaminem.

4. Tani-kurierzy 


§ 10
Ochrona danych osobowych

1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z usług dostępnych w serwisie Operatora.
2. Klient z chwilą założenia zamówienia i zawarcia umowy w serwisie Operatora wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Polityce Prywatności, w celu
 świadczenia przez Operatora Usług, a dokonując wyboru Przewoźnika w serwisie Operatora Klient wyraża zgodę na to, aby jego dane osobowe mógł przetwarzać Przewoźnik w zakresie wymaganym do wykonania Usługi Kurierskiej.
3. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Klientowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce
 prywatności Operatora. 

https://www.tani-kurierzy.pl/polityka-prywatnosci-i-ochrony-danych-osobowych do polityki uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).
4.Administratorem danych osobowych Klientów oraz adresatów jest PHU Marmix.pl Marta Wiśniewska z siedzibą przy ulicy 1 Maja 6, 68-120 Iłowa, NIP:
9241723762, REGON:080938920


§ 11
Postanowienia końcowe

1. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne, nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie innych postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie według własnego uznania.
3. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie.
4. Spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

 

Pliki do pobrania

pdf
906 KB